TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE – SOTIEMME VETERAANIT ASIAKASREKISTERI

Laadittu 20.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Veteraanivastuu ry (2082231-9)
Sotiemme Veteraanit keräys
Ratavartijankatu 2 A, PL 600
00521 Helsinki
puh. 09 678430
asiakaspalvelu@sotiemmeveteraanit.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Varainhankinnan assistentti Riitta Suoanttila
p. 09 678 430, asiakaspalvelu@sotiemmeveteraanit.fi

 

3. Rekisterin nimi

Sotiemme Veteraanit Asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste syntyy henkilön tehdessä lahjoituksen Sotiemme Veteraaneille (lahjoitus verkon kautta, puhelinlahjoitus, tekstiviestilahjoitus, tilisiirtolahjoitus, mobiililahjoitus), tai henkilön ostaessa Sotiemme Veteraanit varainhankinnan tuotteen verkkokaupasta.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on myös henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).  Henkilön suostumus asiakastietojensa käsittelyyn voidaan saada www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, erilaisissa tapahtumissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan Sotiemme Veteraaneille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen kuten:
–      lahjoittajatietojen ylläpito ja lahjoitustoiminnan kehittäminen
–      keräystoiminnasta ja lahjoitusvarojen käytöstä tiedottaminen
–      markkinointi ja uusien tukijoiden aktivoiminen
–      yhteydenpito sidosryhmiin

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö jatkaa lahjoittajana. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun edellisestä lahjoituksesta on kulunut kolme vuotta. Pyydettäessä henkilötiedot poistetaan heti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-Yksityishenkilön tai yrityksen yhteyshenkilön nimitieto
– yrityksen nimi
-katu- ja postiosoite
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero
-asiakasnumero
-lahjoitetut summat
-lahjoitusten päivämäärät
-markkinointikiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, lahjoitusten yhteydessä sekä tuotetilausten yhteydessä. Tietoja voidaan saada myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, erilaisissa tapahtumissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan Sotiemme Veteraaneille.

Yritysten yhteystietoja saadaan myös internetistä, ja muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Rekisterin tietoja päivitetään ajan tasalle osoitepäivityspalveluja tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä (esim. Posti).

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sotiemme Veteraanit ei luovuta rekisterissään olevia tietoja muille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.   Sotiemme Veteraanien Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä missään vaiheessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin pääsy on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana, ja sitä pääsevät käyttämään vain henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus
Asiakasrekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Voit lähettää tarkistuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@sotiemmeveteraanit.fi  tai kirjallisesti osoitteella Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki. Tietonsa voi tarkistaa enintään kaksi kertaa/vuosi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Lähetä henkilötietojesi poistopyyntö sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@sotiemmeveteraanit.fi, tai kirjallisesti osoitteella Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki. Poistamme tiedot mahdollisimman pian ja enintään kuukauden kuluessa. Voimme pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus vastustaa
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Kaikki tietopyynnöt lähetetään osoitteeseen: asiakaspalvelu@sotiemmeveteraanit.fi

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).